ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาดนตรีตะวันตก ได้รับศึกษาการบรรเลงวงดนตรีเครื่องลมกับอาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ และ ดร. นิพัต กาญจนะหุต และศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรี Trombone กับอาจารย์อรุณกรณ์ ชัยสุบรรณกนก

เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแสดงดนตรี ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรี Trombone กับ Dr. Sean Scott Reed และ Philip Brink เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในปี 2546 – 2548 เป็นหัวหน้ากลุ่มTrombone วง Southeast Asian Wind Ensemble และอดีตสมาชิกกลุ่ม Trombone วง Thailand Philharmonic Orchestra ในปี 2548-2556 

ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก และรองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสมาชิกวง Nontri Orchestra Wind และ Oh ho Trombone Camerata เป็นผู้อำนวยเพลงวง Itsaraphap Wind Orchestra และ ผู้อำนวยเพลงวง Million Wind Philharmonic นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านTrombone ประจำวงดุริยางค์เยาวชนไทย อาจารย์พิเศษ Trombone โรงเรียนนานาชาติ อาจารย์พิเศษTrombone โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และนักTrombone อิสระ 

อ่านผลงาน Click >> ประเภทสไลด์ทรอมโบน (Types of Slide Trombone) โดย ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน