ประเภทสไลด์ทรอมโบน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ Trombone Thailand (“ผู้ให้บริการ”) แก่ผู้ใช้บริการ (“คุณ”)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเนื้อหาของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับผู้ให้บริการ และอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนเข้าถึงการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ นี่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนนั้นจะต้องใช้ที่อยู่อีเมล และเมื่อคุณใช้อีเมลลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้ผู้ให้บริการติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งผู้ให้บริการอาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดย แจ้งมาที่ trombonethailand@gmail.com
 3. คุณรับรู้และตกลงว่า ผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการการให้บริการแก่คุณ อาจรวบรวม จัดเก็บ เปิดเผย เข้าถึง ตรวจสอบ ใช้ และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราได้รับจากคุณหรือได้รับผ่านแหล่งอื่น (โดยความยินยอมของคุณ) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 4. ผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการการให้บริการแก่คุณ ตกลงที่จะปกป้องและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือโดยความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้ล่วงหน้า
 5. เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม คุณตกลงให้ผู้ให้บริการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณที่คุณได้ให้ไว้ ณ ตอนลงทะเบียนเปิดบัญชีหรือที่เราได้รับจากคุณหรือที่ได้รับผ่านแหล่งอื่น (โดยความยินยอมของคุณ) ให้แก่บุคคลที่สามอื่นใดตามความประสงค์ของคุณตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer – KYC) สำหรับการเข้าใช้บริการของบุคคลที่สามนั้นๆ
 6. หากคุณในฐานะผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน
 7. หากคุณลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของนิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงตามสัญญาผูกมัดนิติบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้การอ้างอิงถึง “คุณ” และ “ตัวคุณเอง” หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ
 8. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณและคุณจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 9. คุณจะรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของคุณ และยอมรับที่จะเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ ถ้าคุณพบการใช้งานใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย คุณต้องแจ้งให้ทางผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
 10. ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย
 11. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการฯ เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจากทางผู้ให้บริการ