สาธิต ชมเชี่ยวชาญ

สาธิต ชมเชี่ยวชาญ

สาธิต ชมเชี่ยวชาญ เริ่มเล่น Trombone ที่วงโยธวาทิตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ เกษม รักษาเคน และอาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว ในปี พ.ศ. 2539 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเรียน Trombone กับ อาจารย์ สุรพล ธัญวิบูล และเรียนวิชาเอกการประพันธ์เพลงกับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2542

ในระหว่างที่ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการแนะนำและเรียน Trombone เพิ่มเติมกับ อาจารย์ อรุณกร ชัยสุบันกนก, อาจารย์สิทธิชัย อ่องสะอาด และอาจารย์ สรพจน์ วรแสง ในปี พ.ศ. 2550 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขา Music Performance (Trombone) ที่ College of Music มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Mr. Philip Brink และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2553

ในระหว่างศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเป็นสมาชิกวง Thai Youth Orchestra, และวง Chulalongkorn Symphony Orchestra และวง Bangkok Symphony Orchestra (นักดนตรีสมทบ) และในปี พ.ศ. 2548-2563 เข้าร่วมเป็นสมาชิกวง Thailand Philharmonic Orchestra

ปัจจุบัน สาธิต ชมเชี่ยวชาญ เป็นสมาชิกวง Thai Symphony Orchestra วง Thailand Trombone Ensemble วง Siam Jazz Orchestra และ วง JRP Little Big Band

คำแนะนำสำหรับ การเตรียมตัวสำหรับการ Audition วงออร์เคสตรา โดยพี่ต้น สาธิต ชมเชี่ยวชาญ